Over ANV Santvoorde

Het werkterrein van de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde beslaat het open agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden dat onderdeel uitmaakt van het strandwallenlandschap en het landschapstrio Duin-Horst-Weide. Het ligt midden in de drukke Randstad tussen Den Haag en Leiden/Katwijk. De grens aan de oostelijke zijde wordt gevormd door de Vliet, aan de westelijke zijde door de duinen.

De Agrarische Natuurvereniging Santvoorde heeft ruim 100 leden, boeren en burgers, die zich sterk maken voor het open landschap dat nog over is midden in het Randstedelijk gebied in het westelijk deel van Zuid Holland. In dit gebied zijn nog enkele polders over die een goed veehouderijgebied en ook een bijzonder landschap vormen. Door de activiteiten van de mens in de loop der eeuwen zijn hier duinen, bos en park, landgoederen, bewoonde strandwallen en open veenweides behouden gebleven. Op de kaart van Santvoorde en in onze folder is hierover veel te zien en te lezen.
Met excursies, educatie en recreatie op boerderijen en andere groene bedrijven willen wij

  • Het gebied open, groen en aantrekkelijk houden.
  • Broed- en fourageergelegenheid behouden voor weidevogels.
  • Natuur- en landschapsbeheer stimuleren waarbij bedrijf, natuur, landschap en milieu duurzaam samengaan.
  • Het agrarisch cultuurlandschap, met waardevolle oude landschapselementen als geriefbosjes, houtwallen, perceelsvormen en bijbehorende slotenpatronen in stand houden.
  • De toegankelijkheid van het gebied voor wandelaars, fietsers en kanoërs waar mogelijk vergroten.
  • Wederzijds begrip tussen boer en burger kweken.

Santvoorde werkt met veel vrijwilligers. Zij zetten zich in voor de weidevogelwacht en andere activiteiten van de vereniging. Naast de weidevogelwacht coördineert de werkgroep Recreatie deze andere activiteiten. Santvoorde verspreidt actief informatie over haar boeren-leden (boerderijen), streek- en ambachtelijke producten, logeermogelijkheden en uitjes op het platteland voor kinderen en volwassenen. In de vereniging Santvoorde werken boeren en burgers samen aan een vitaal platteland. Het platteland dat ook uw voortuin is! Neem gerust contact op met het bestuur voor meer informatie over onze vereniging. Wij stellen uw belangstelling en actieve ondersteuning zeer op prijs.

Santvoorde werkt samen met 3 andere agrarische natuurverenigingen die als een klaverblad rond de stad Leiden liggen: De Groene Klaver.

Santvoorde werkt samen in het collectief agrarisch natuurbeheer: